<<אל->>מסילה (אלג'יריה)

Kima ID
24658
Primary Hebrew Name
<<אל->>מסילה (אלג'יריה)
Primary Roman Name
MʾSila (Algeria)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
<<אל->>מסילה
MʾSila
To List of Places