<<אל>>ר'זי (ישראל)

Kima ID
26571
Primary Hebrew Name
<<אל>>ר'זי (ישראל)
Primary Roman Name
<<El>> Ghazi (Israel)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
<<El>> Ghazi
<<אל>>ר'זי
To List of Places