Not enough Attestations on Variant: <<ה>>מושבה הגרמנית