Variant
Abu Dhabi Place | Attestations |
Abu Dhabi Municipality Place | Attestations |
Abu Zabi Place | Attestations |
Abu Zaby Place | Attestations |
Abu Zabye Place | Attestations |
Abu Zabyi Place | Attestations |
Abu Zabyo Place | Attestations |
Baladiyat Abu Zaby Place | Attestations |
Madinat Abu Zaby Place | Attestations |
אבו דאבי Place | Attestations |