Variant
Abu Dhabi Place | Attestations |
Abu Zabi Place | Attestations |
Abu Zaby Place | Attestations |
Abū Ẓaby Place | Attestations |
Emirate of Abu Dhabi Place | Attestations |
Imārat Abū Ẓaby Place | Attestations |
אבו דאבי Place | Attestations |